Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Michała Gochny i Bogumiła Szadego

Nowy produkt

oprac. Krzysztof Boroda, Andrzej Buczyło, Michał Gochna, Piotr Guzowski, Tomasz Jaszczołt, Marzena Liedke, Tomasz Panecki, Michał Sierba, Jarosław Suproniuk, Paweł Swoboda, Bogumił Szady (Seria: Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 8, red. H. Rutkowski i M. Słoń), cz. 1: mapy cz. 2: komentarz, opr. miękka, Warszawa 2021, A4, s. 333, map 18 + [8], ISBN 978-83-66911-01-7

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

70,00 zł brutto

Więcej informacji

Tom komentarza składa się z dwóch części: I. Źródła, II. Metoda i wyniki oraz zawiera indeksy miejscowości i nazw fizjograficznych. Omówienie źródeł zostało podzielone na dwa rozdziały – źródła kartograficzne oraz źródła pisane. W części drugiej komentarza omówiono metodykę rekonstrukcji obrazu oraz poszczególne elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego, który przedstawia mapa główna, mapy tematyczne i plany miast. Obok rozdziału poświęconego środowisku naturalnemu poruszone zostały kwestie struktur administracyjnych świeckich i kościelnych (łacińskich, prawosławnych i protestanckich), sieci osadniczej (lokalizacja, typologia, wielkość i własność miejscowości, nazewnictwo) oraz sieci komunikacyjnej. Odrębne komentarze otrzymały poszczególne plany miast. Uwagi zawarte w komentarzu mają duże znaczenie dla właściwego odbioru map, gdyż w wielu przypadkach ustalenia prezentowane na nich mają charakter hipotetyczny i niepewny. Jako redaktorzy tomu chcielibyśmy zachęcić do lektury komentarza przed przystąpieniem do czytania map, żeby uzyskać informację, do których z prezentowanych treści kartograficznych należy podchodzić z większą ostrożnością i z czego to wynika.

(Ze wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp ............................................................................... Michał Gochna,Bogumił Szady 7
Wykaz skrótów ............................................................................................................................ 11
ŹRÓDŁA
Źródła pisane ............................................................................................. Krzysztof Boroda 15
Źródła kartografi czne ................................................................................... Tomasz Panecki 22
METODA I WYNIKI
Środowisko geograficzne ............................................................................ Tomasz Panecki 29
Podziały administracyjne
Granice państwowych jednostek terytorialnych ........................................... Michał Gochna 40
Granice jednostek administracji Kościoła łacińskiego .................................. Bogumił Szady 51
Aneks. Wykaz parafii ......................................................................................................... 74
Cerkiew prawosławna ....................................................... Piotr Guzowski, Marzena Liedke 75
Zbory protestanckie ........................................................... Piotr Guzowski, Marzena Liedke 95
Aneks. Zestawienie zborów protestanckich ...................................................................... 106
Osadnictwo
Lokalizacja miejscowości ...................................................................... Jarosław Suproniuk 108
Aneks. Okolice szlacheckie poświadczone źródłowo w latach 1550–1600 ...................... 141
Charakter osiedli ........................................................................................... Michał Gochna 146
Wielkość osiedli ........................................................................................... Piotr Guzowski 158
Przynależność własnościowa osiedli ......................................................... Krzysztof Boroda 163
Aneks I. Dobra królewskie w końcu XVI w. ..................................................................... 180
Aneks II. Wielka własność duchowna w końcu XVI w. .................................................... 182
Nazewnictwo ................................................................................................ Paweł Swoboda 184
Drogi ............................................................................................................... Michał Sierba 202
Plany miast
Drohiczyn .............................................................................................. Tomasz Jaszczołt 215
Bielsk Podlaski .......................................................................................... Michał Sierba 236
Mielnik .................................................................................................... Andrzej Buczyło 250
Węgrów .................................................................................................... Michał Gochna 259
Herby województwa i miast ......................................................................... Michał Gochna 274
Posłowie .................................................................................................................... Marek Słoń 276
Indeks miejscowości .................................................................................................................... 280
Indeks nazw fi zjografi cznych ....................................................................................................... 311
The Historical Atlas of Poland. The Podlasie Voivodeship in the Second Half of the 16th Century 315
Исторический атлас Польши. Подляшское воеводство во второй половине XVI века ....... 321
Spis tabel (List of Tables, Список таблиц) ................................................................................. 328
Spis wykresów (List of Charts, Список диаграмм) .................................................................... 329
Spis map tekstowych (List of Text Maps, Список текстовых карт) .......................................... 330
Spis map w części I (List of Maps in Part I, Список карт в части I.) ........................................ 331
Legenda mapy głównej (Legend of the Main Map, Легенда основной карты) ......................... 332

Produkty powiązane