Polityka prywatności

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób współpracujących i korespondujących z nami, a także osób odwiedzających stronę https://ihpan.edu.pl/, jak też ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Instytut Historii PAN. Chcemy, aby każda osoba dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i w jaki sposób oraz jak można chronić swoją prywatność.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. EU L 119/33) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ihpan.edu.pl, a także danych przekazywanych nam w inny sposób, jest Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora IH PAN. Administratorem danych osobowych mogą być również firmy zewnętrzne, z którymi współpracuje IH PAN na podstawie podpisanych umów powierzenia.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IH PAN.

4. Państwa dane osobowe zostały przekazane IH PAN dobrowolnie.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 13–18 RODO każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Zgodnie z art. 20 RODO posiadają Państwo prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile jednak jest to technicznie możliwe.

7. Na podstawie art. 21 RODO posiadają Państwo prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi na administratora danych osobowych, którym jest Instytut Historii PAN, do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. W prowadzonym procesie rekrutacji na wybrane stanowiska mamy prawo żądać podania danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

 

Jakie dane osobowe zbieramy w Instytucie Historii PAN?

1. Gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub listownie i przekazujecie nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne, dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane, tj. m.in.:
– w celu prowadzenia dalszej korespondencji,
– w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie,
– w celu przyjęcia i realizacji zlecenia,
– w celu przyjęcia i realizacji umowy,
– w celu prowadzenia rekrutacji,
– w celu prowadzenia naboru na studia doktoranckie,
– w celu przeprowadzenia procedur nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora,
– w celu prowadzonej przez Instytut Historii PAN działalności wydawniczej,
– w celu prowadzonej przez Instytut Historii PAN działalności naukowej i badawczej.

2. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie www.ihpan.edu.pl nasze serwery automatycznie zapisują logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki, dane komputera itp.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem, a informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią naszego Instytutu.

4. Przechowywane są ponadto dane wprowadzone w ramach profili utworzonych dla pracowników na stronie Instytutu Historii PAN.

 

Przechowywanie danych osobowych w Instytucie Historii PAN

1. Wszystkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane w Instytucie Historii PAN przez okres wynikający z przepisów prawa albo wymagany dla celów, do jakich zostały zebrane lub do momentu, w którym osoba zażąda od nas usunięcia tych informacji.

2. Dane nie stanowiące wartości archiwalnej będą usuwane z systemu, a dane przetwarzane manualnie będą niszczone w sposób zapewniający, iż nie dostaną się w posiadanie osób nieupoważnionych.

 

Zabezpieczenie danych osobowych w Instytucie Historii PAN

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa, aby chronić dane osobowe i informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu informacji i danych o osobie. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Instytucie Historii PAN mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, każdy w zakresie swoich kompetencji oraz redakcje czasopism w zakresie przygotowywania i realizacji procesów wydawniczych.

 

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować, uzupełnić, sprostować lub usunąć przekazane nam dane, prosimy zrobić to, wysyłając w formie pisemnej stosowny wniosek na adres Instytutu Historii PAN.

Ponadto zgodnie z art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@ihpan.edu.pl. Inspektor udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Instytucie Historii PAN.

 

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

1. Strona www.ihpan.edu.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas tworzenia poczty e-mail, logowania się na stronie czy korzystania z serwisów.

6. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

7. Na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych cookies przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

8. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.