Regulamin zakupów dokonywanych w Księgarni Internetowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 

 

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk prowadzone przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 00-272 Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 31, wpisaną do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-I-41/98, o numerze NIP 525-000-91-34, REGON 000325765 (dalej zwaną też „Księgarnią Internetową IH PAN”).

 

§2
1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki i czasopisma zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, to jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

 

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z oferty Wydawnictwa IH PAN, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Wydawnictwie IH PAN niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

5. Przez „dni robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

§3
1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni Internetowej IH PAN prezentowanej na stronie internetowej http://ksiegarnia-ihpan.edu.pl i składa zamówienie korzystając z tej strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Internetowej IH PAN Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

 

§4
1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.


§5
1. Księgarnia Internetowa IH PAN dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały stanowi faktycznemu.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni Internetowej IH PAN stanowią ofertę do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§6
Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię Internetową IH PAN, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, a także dodatkowo, z uwzględnieniem § 15 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny za towar wraz z opłatą za dostawę) na rachunek bankowy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

 

§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni Internetowej IH PAN w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić o tym fakcie Wydawnictwo IH PAN za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: kkubik@ihpan.edu.pl lub pod numerem tel.: (22) 831-02-61 w. 60 lub +48662163193.

 

§8
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia w Księgarni Internetowej IH PAN przy uwzględnieniu dokonanej płatności, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 48 godzin, jednakże Wydawnictwo IH PAN podejmuje wszelkie starania, aby zrealizować zamówienie w najkrótszym możliwym czasie. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta w Dziale Księgowości IH PAN i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Wydawnictwa IH PAN do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.

3. Przewidywany czas oraz koszt dostawy określony jest przez aktualnie obowiązujący taryfikator Poczty Polskiej lub innego przewoźnika realizującego dostawę.

§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu w Księgarnia Internetowa IH PAN IH PAN powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10
Na życzenie Klienta Wydawnictwo IH PAN może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11
Towary wysyłane są w czasie do 24 godzin.

§12
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy każdym produkcie plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§13
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§14
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy: tel.( 22) 831-02-61 w.60 lub +48662163193 e-mail: kkubik@ihpan.edu.pl

§15
1. Wydawnictwo IH PAN oferuje dwie formy płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem - cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze przesyłki listonoszowi lub w urzędzie pocztowym, lub kurierowi.

b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Numer rachunku bankowego w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: 31 1130 1017 0020 1463 2420 0001

§16
1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Księgarni Internetowej IH PAN fakturę VAT.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni Internetowej lub Wydawnictwie IH PAN i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

§17
Wydawnictwo IH PAN realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług aktualnie obowiązujących w taryfikatorze Poczty Polskiej lub innego przewoźnika realizującego dostawę.

 

§18
1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Działem Wydawniczym Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pod numerem (22) 831-02-61 w. 60 ewentualnie +48662163193 lub drogą mailową: kkubik@ihpan.edu.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

§19
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię Internetową IH PAN, Księgarnia Internetowa nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni Internetowej IH PAN. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§20
1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru. Księgarnia Internetowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia Internetowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia Internetowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§21
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 

§22
Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Wydawnictwie IH PAN wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§23
1. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Księgarni Internetowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, będącego ich administratorem, wyłącznie za dobrowolnie wyrażaną zgodą nabywcy w celu realizacji zamówień i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

2. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn - cofnąć. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO.

3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

 

§24
Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Wydawnictwo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,

ul. Rynek Starego Miasta 31 pok. 27, 00-272 Warszawa

e-mail: kkubik@ihpan.edu.pl

tel.: 22 831-02-61 w. 60 w godz. 8:00 - 16:00 (w miesiącach lipiec-sierpień w godz. 8:00 – 14:00) od poniedziałku do piątku.