Rocznik Lituanistyczny, t. 5 (2019), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 5 (2019), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019, oprawa miękka, 165x240 mm, s. 316, ISSN 2450-8446

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
STUDIA
Sergiej Polechow, Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia
1392 – 27 października 1430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Itinerary of Grand Duke Vytautas of Lithuania: 4/5 August 1392 – 27 October
1430
Jan Tęgowski, Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-
litewskim do połowy XVII wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Th e Łoknicki Family of the Nieczuja Coat of Arms in Podlasie and Brest-Litovsk
District until the Mid-Seventeenth Century
Przemysław Gawron, Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej
w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku . . . . . . . . . . 145
Costs of Setting Up a Foreign Infantry Regiment in the Grand Duchy of Lithuania
in the First Half of the Seventeenth Century
Dzmitry Wićko, Początek szwedzkiej interwencji w Wielkim Księstwie Litewskim
w końcu 1701 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Beginning of the Swedish Military Intervention in the Grand Duchy of Lithuania
at the End of 1701
Bernadetta Manyś, Codzienne niesnaski, kłótnie, awantury i bijatyki – przemoc
wśród i wobec wileńskich mieszczanek w pierwszej połowie XVIII wieku.
Wstęp do badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Everyday Disagreements, Quarrels, Rows and Fights – Violence among and
against Vilnius Townswomen in the First Half of the Eighteenth Century. Introduction
to Research
Mariola Jarczykowa, Husarskie zabawy piórem. Obraz towarzystwa rycerskiego
w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Hussars Playing with a Quill. Th e Picture of the Knight’s Brotherhood in Poems
from the Manuscript of the Jagiellonian Library
MATERIAŁY
Andrzej Buczyło, Dokument fundacyjny Jerzego Ilinicza z 1520 roku dla kościoła
w Białej Podlaskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
A Foundation Charter of Jerzy Ilinicz from 1520 for the Church in Biała
Podlaska
Andrzej Drozd, „Spisek umarłych krewnych”. Nieznane materiały do obrazu życia
religijnego i rodzinnego Tatarów na Litwie w XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
“Register of Dead Relatives”. Unknown Materials for the Image of the Religious
and Family Life of Tartars in Lithuania in the Nineteenth Century
RECENZJE
Raimonda Ragauskienė, Mirties nugalėti nepavyko. Biržų ir Dubingių kunigaikščių
Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.) (Henryk Wisner) . . . . . . . 295
Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–
–1881). Studium historyczno-prawne (Karol Łopatecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie
XVI i XVII wieku (Joanna Kunigielis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
IN MEMORIAM
Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) (Andrzej Rachuba) . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Maria Teresa Lizisowa (26 X 1936 – 12 I 2019) (Andrzej Zakrzewski) . . . . . . . . . . . 311
Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za lata 2018 i 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Produkty powiązane