Narodziny miasta komunalnego. Struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku, Piotr Okniński Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 4 (2018), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, oprawa miękka, 165x240 mm, s. 193, ISSN 2450-8446

Więcej szczegółów

8 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
STUDIA
Irena Valikonytė, Struktura i zasady kompletowania ksiąg sądowych Metryki Litewskiej
Zygmunta Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Th e Structure and Pattern of Formation of Court Books to the Lithuanian
Metrica under King Sigismund Augustus
Maria Cieśla, Metryka Litewska jako źródło do badań nad historią Żydów w Wielkim
Księstwie Litewskim w XVII i XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Th e Lithuanian Metrica as a Source for Research on the History of Jews in the
Grand Duchy of Lithuania in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Karol Łopatecki, Pierwszy poetycki traktat wojskowy z mapą – Jana Kunowskiego
Odsiecz smoleńska. Wykorzystanie kartografi i w działaniach operacyjnych
(1616–1617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
The First Military Treatise in Verse with a Map – Jan Kunowski’s Succour of
Smolensk. Th e Use of Cartography in Military Operations (1616–1617)
Andrzej Rachuba, Próba zrównania uprawnień litewskich urzędów hetmańskich
za panowania Jana Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
An Attempt to Equalize the Powers of Lithuanian Hetman Offi ces under King
John II Casimir Vasa
Maksim Makarau, Witebsk w XVIII wieku: historia i „historycy” (dawne kopiariusze
miasta, Kronika Pancyrnego i Awierki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Vitsyebsk in the Eighteenth Century: History and “Historians” (Old Cartularies
of the City, Pantsyrn’ and Averka’s Chronicle)
Jolanta Kowal, Józefa Ignacego Kraszewskiego krytyczny ogląd Literatury w Wilnie
w początku XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Józef Ignacy Kraszewski’s Critical View on the Literature in Vilnius in the Early
Nineteenth Century
MATERIAŁY
Konrad Bobiatyński, Testament strażnika wielkiego litewskiego Samuela Kmicica . 137
A Last Will of Lithuanian Grand Sergeant Samuel Kmicic
RECENZJE
Urszula Anna Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów
(Andrzej Rachuba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Lietuvos Metrika. Knyga nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47 (Karol Łopatecki)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Adam Stankevič, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje
(Kamil Frejlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
IN MEMORIAM
Antanas Tyla (28 X 1929 – 23 XI 2018) – historyk i świadek historii (Jan Jurkiewicz)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Produkty powiązane