Rocznik Lituanistyczny, t. 2 (2016), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 2 (2016), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, oprawa miękka, 165x240 mm., s. 291, ISSN 2450-8446

Więcej szczegółów

8 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

„ROCZNIK LITUANISTYCZNY” 2 (2016)

STUDIA
S.C. Rowell, War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle
Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Karas ir dievobaimingumo išraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
vėlyvesniais viduramžiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wojciech Budzisz, Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda . . . . . . . . . . . . . . 23
Heirs of Dowgird, Palatine of Vilnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Andrea Mariani, Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku.
Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami . . . . . . . . . . . . . 47
Th e pastoral activity of the Jesuits in Nieśwież in the seventeenth and eighteenth
centuries: Between the Council of Trent and local conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hanna Paulouskaya, O czym milczą kroniki klasztorów grodzieńskich (II połowa
XVII–XVIII wiek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
What do Grodno monastery chronicles keep silent about? (Second half of the
seventeenth and the eighteenth century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tomasz Szwaciński, Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje . . . . . . . . . . . . . . . 107
A bloody incident in Wilno (1755) and its repercussions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Monika Jusupović, Uczestnicy sejmików kowieńskich w czasach Augusta III i Stanisława
Augusta Poniatowskiego – teoria i praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Participants in Kowno sejmiki in the times of Augustus III and Stanisław II
Augustus: Th eory and praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Jonas Drungilas, Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego
żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku . . . . . . . . 143
Searching for ancestors: Th e search for the genesis of his family by the chamberlain
of Samogitia Jakub Ignacy Nagórski in the second half of the eighteenth century 161
H I STOR IOGR A F IA
Mathias Niendorf, Wielkie Księstwo Litewskie w historiografi i niemieckiej. Podstawy,
prace, perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Th e Grand Duchy of Lithuania in German historiography: Backgrounds, works,
perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Jūratė Kiaupienė, Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie
„Historia Litwy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Th e image of the Grand Duchy of Lithuania in the multivolume synthesis “History
of Lithuania” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Zigmantas Kiaupa, Bibliografi a prac historyków litewskich dotyczących historii
Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Bibliography of works by Lithuanian historians on the history of the Grand Duchy
of Lithuania, 1990–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Luboŭ Kozik, Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po
1991 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Belarusian historiography of the Grand Duchy of Lithuania aft er 1991 . . . . . . . . 263
R E C E N Z J E
Jan Tęgowski, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku (Wojciech
Budzisz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492
(Wojciech Budzisz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Tomasz Kempa, Konfl ikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca
XVII wieku (Grzegorz Błaszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Eberhard Windecke, Imperatoriaus Zigmanto knyga (Jūratė Kiaupienė) . . . . . . . . . . . 281
Wartościowe źródła do historii Kościoła katolickiego na Litwie (Sławomir Godek) . . 282
Ramunė Smigelskytė-Stukienė, Michał Kleofas Ogiński. Politician, Diplomat and
Minister (1786–1794) (Richard Butterwick-Pawlikowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790) (Ramunė
Šmigelskytė-Stukienė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
KRON I KA
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Statut Litewski: Terytorium Th emis i Clio”,
Wilno, 17–18 listopada 2016 roku (Jan Jerzy Sowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Produkty powiązane