Historia Prus. Narodziny-mocarstwowość-obumieranie, t. 4: Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947), red. Grzegorz Kucharczyk Zobacz większe

Historia Prus. Narodziny-mocarstwowość-obumieranie, t. 4: Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947), red. Grzegorz Kucharczyk

Nowy produkt

IHPAN, Warszawa 2019, 1178g, s. IX+654, oprawa twarda, 175x245 mm, ISBN 978-83-65880-00-0

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

60,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE (Grzegorz Kucharczyk) / 11

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ I LITERATURY (Grzegorz Kucharczyk) / 15

CZĘŚĆ I    PRUSY    W RZESZY NIEMIECKIEJ DO KOŃCA

I WOJNY ŚWIATOWEJ

ROZDZIAŁ I

POZYCJA USTROJOWA PRUS W RZESZY NIEMIECKIEJ (1871-1918)

(Grzegorz Kucharczyk) / 27

1. Prusy jako państwo hegemonialne w Rzeszy Niemieckiej / 27

2. Prusy a Rzesza (do 1918 r.) / 36

3. Przemiany ustrojowe i administracyjne Prus po 1871 r. / 49

4. Armia pruska po 1871 r. / 64

ROZDZIAŁ II

ŻYCIE POLITYCZNE W PRUSACH (1871-1914) (Grzegorz Kucharczyk) / 72

1. Współpraca Bismarcka z liberałami / 72

2. Kulturkampf w Prusach / 77

3. Konserwatywny kurs w polityce Bismarcka / 100

4. Polityka wewnętrzna Prus w latach 1888-1914 / 110

5. Polityka rządu pruskiego wobec mniejszości narodowych (1871-1914) / 117

ROZDZIAŁ III

IDEOLOGIA I POLITYKA W PRUSACH W LATACH 1871-1918 (Rafał Łysoń) / 140

1. Główne pruskie partie polityczne oraz ich programy / 140

2. Antysemityzm, katolicyzm i antykatolicyzm oraz rozwój ideologii wszechniemieckiej a Preußentum / 154
ROZDZIAŁ IV

PRUSY W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ (Rafał Łysoń) / 170 1. „Idee roku 1914” a Prusy - „twierdza Europy Środkowej” / 170

2. Polityka rządu pruskiego wobec sprawy polskiej (1914-1918) jako kontynuacja założeń polityki pruskiej / 176

3. Problem reformy pruskiego prawa wyborczego w latach 1914-1918 / 188

4. Koniec monarchii Hohenzollernów / 196

CZĘŚĆ II    PRUSY    W    REPUBLICE    WEIMARSKIEJ (1918-1933)

ROZDZIAŁ V

PRUSY W NOWEJ RZESZY NIEMIECKIEJ (Grzegorz Kucharczyk) / 205

1. Przełom polityczny w Prusach 1918-1919 / 205

2. „Los von Berlin”. Separatyzm w Prusach / 212

3. Hegemon znika. Ustrojowa pozycja Prus w Republice Weimarskiej (1919-1932) / 226

ROZDZIAŁ VI

DEMOKRACJA PARLAMENTARNA W PRUSACH (Grzegorz Kucharczyk) / 239

1. Ustrój Prus republikańskich / 239

2. Życie polityczne w republikańskich Prusach. Największe partie polityczne w Prusach w latach 1919-1932 / 252

3. Po kulturkampfie. Stosunki wyznaniowe w Prusach (do 1933 r.) / 263

4. Od puczu Kappa do zwycięstwa NSDAP. Demokracja parlamentarna w Prusach (1920-1932) / 272

5. „Przez Prusy do Rzeszy”. Marsz NSDAP do władzy i Preußenschlag (1932) / 282
CZĘŚĆ III GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA W PRUSACH (1871-1932)

ROZDZIAŁ VII

PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE W PRUSACH 1871-1932 (Rafał Łysoń) / 311

1. Terytorium i ludność Prus /311

2. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne / 313

3. Podziały społeczne / 316

4. Wielka industrializacja i jej nierównomierny przebieg na wschodzie i zachodzie państwa pruskiego / 323

5. Finanse i handel / 340

6. Gospodarka rolna w Prusach w latach 1871-1914 / 352

7. Od społeczeństwa wiejskiego do miejskiego: nasilenie procesów urbanizacyjnych / 359
8. Zarys problemów przemian społecznych i gospodarczych w Prusach w latach 1918-1932 / 363

9. Problem gospodarki agrarnej w Prusach w latach 1918-1932 / 369

ROZDZIAŁ VIII

ŻYCIE SPOŁECZNE I KULTURA W PRUSACH (1871-1947) / 374

1. Rodzina i praca oraz warunki materialne życia codziennego (Dariusz Łukasiewicz) / 374

2. Urbanizacja, dom, mieszkanie (Dariusz Łukasiewicz) / 406

3. Zdrowie i choroba (Dariusz Łukasiewicz) / 429

4. Szkolnictwo w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 446

5. Mentalność pruska (Dariusz Łukasiewicz) / 464

6. Historiografia pruska po roku 1871 (Andrzej Kamieński) / 468

7. Literatura i prasa w Prusach po 1871 r. (Dariusz Łukasiewicz) / 488

8. Architektura i sztuki plastyczne w Prusach po 1871 r. (Andrzej Kamieński) / 491

9. Kinematografia w Prusach w XX w. (Andrzej Kamieński) / 506

10. Sztuki sceniczne i muzyka (Andrzej Kamieński) / 520

11. Podsumowanie. Ogólne kierunki rozwoju kultury w Prusach po roku 1871 (Dariusz Łukasiewicz) / 533

CZĘŚĆ IV OBUMIERANIE PRUS - PRUSY W III RZESZY (1933-1945)

ROZDZIAŁ IX

IDEOLOGIA I POLITYKA NARODOWEGO SOCJALIZMU WOBEC PRUS

(Rafał Łysoń) / 539

1. Tradycja pruska („cnoty pruskie”) i pruski militaryzm a ideologiczne założenia narodowego socjalizmu / 539

2. Propaganda hitlerowska wobec Prus (Dzień Poczdamu, mauzoleum Hindenburga itd.) / 543

3. Prusy w procesie tzw. ujednolicania po 1933 r. (Gleichschaltung) / 551

4. Opozycja wewnątrz Niemiec a „tradycja pruska” / 560

5. Upadek III Rzeszy - koniec Prus. Decyzja Międzysojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z 1947 r. o formalnym końcu państwa pruskiego / 568

PODSUMOWANIE

Główne linie rozwojowe Prus w latach 1871-1947

(Grzegorz Kucharczyk) / 582

WYKAZ TABEL / 588 ZUSAMMENFASSUNG / 591 INDEKS OSOBOWY / 599 INDEKS GEOGRAFICZNY / 635
VII


Produkty powiązane