Rocznik Lituanistyczny, t. 6 (2020), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 6 (2020), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

IH PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, oprawa miękka, s. 316

Więcej szczegółów

14 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

S T U D I A
Eugenijus Saviščevas, Sądy starostów generalnych żmudzkich (druga połowa XV
– pierwsza połowa XVI w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Th e Court of the Elders of Samogitia (the Second Half of the Fift eenth – the
First Half of the Sixteenth Century)
Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Badania nad zarządem i eksploatacją zasobów wodnych
domeny wielkoksiążęcej w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle wydanych
akt Metryki Litewskiej (do końca XVI w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Research on the Management and Exploitation of the Grand-Ducal Domain
Water Resources in the Grand Duchy of Lithuania in the Light of Issued Acts
of the Lithuanian Metrica (until the End of the Sixteenth Century)
Aliaksandr Kazakou, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce bitwy pod
Kleckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Th e Grand Duchy of Lithuania Troops in Times of the Battle of Kletsk
Raimonda Ragauskienė, Kiedy poglądy religijne stają się nieważne: medycy protestantów
Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” (1515–1565) i Radziwiłłów na Birżach
i Dubinkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
When Religious Views Become Irrelevant. Th e Physicians of the Protestants –
Mikołaj the Black Radziwiłł (1515–1565) and the Biržai-Dubingiai Line of the
Radziwiłł Family
Witalij Michałowski, Posłowie ruskich województw Korony na sejmie lubelskim
w styczniu–lutym 1569 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Envoys of the Ruthenian Voivodeships of the Crown to the Lublin Sejm
in January and February 1569
Uładzimir Padalinski, „Niech to każdy obaczy jeśli Litwa małą krzywdę, żal, despekt
i wzgardą ma od Polaków”: epizod sporu między Litwą a Koroną Polską
o Infl anty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
„Let Everyone see that Lithuania has Harm, Regret, Off ence, and Contempt from
the Poles”: an Episode of a Dispute between the Grand Duchy of Lithuania and
the Polish Kingdom over Livonia
Andrzej Gaca, Hubert Bąk, Unia kalmarska a unie polsko-litewskie – kilka uwag
na temat ich początków i potrzeby kontynuacji badań porównawczych obu
związków państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Th e Kalmar Union and the Polish-Lithuanian Unions – Some Remarks on Th eir
Beginnings and the Need for Continued Comparative Research on the Both State
Unions
Sławomir Karp, W cieniu długów, sąsiedzkich sporów, zajazdów i procesów. Obraz
Chryzostoma Karpia (1650–1714), posesjonata z powiatu słonimskiego . . . . . 167
In the Shadow of the Debts, Neighbourly Disputes, Forays, and Lawsuits.
Th e Image of Chryzostom Karp (1650–1714), a Landowner from the Slonim
County
Tamara Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczości Jerzego Ręczyńskiego,
autora poematu Dziewica Litwy Emilia Plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Some Remarks on the Life and Works of Jerzy Ręczyński, the Author of the
Poem “Dziewica Litwy Emilia Plater”
Rimantas Miknys, Czy naprawdę unia została wykreślona z projektów Litwy nowoczesnej
w końcu XIX – na początku XX wieku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Was the Union Really Erased from the Modern Lithuanian Statehood Projects
in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries?
Василий Воронин, Места памяти Полоцка: на перекрестках культурных
традиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Polotsk’s Sites of Remembrance: at the Crossroads of Cultural Traditions
MATERIAŁY
Andrzej Grzegorz Przepiórka, Karol Żojdź, Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa
Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Two Military Registers of the Grand Duchy of Lithuania Troops from the First
Half of 1615
R E C E N Z J E
Spojrzenie z japońskiej perspektywy. Historia Białorusi i Litwy w badaniach Makoto
Hayasaki (Jan Jurkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Jonas Drungilas, Erelio lokio guolyje. Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a.: migracija,
kalba, atmintis (Grzegorz Błaszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Ewa Cherner, Słownik biografi czny duchownych ewangelicko-reformowanych. Jednota
Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939 (Grzegorz Michalak) . . . . . . . . . . . . . . 301
IN MEMORIAM
Mečislovas Jučas (26 IV 1926 – 6 XI 2019) (Henryk Wisner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Edvardas Gudavičius (6 IX 1929 – 27 I 2020), historyk, historiozof, inżynier (Grzegorz
Błaszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za rok 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Produkty powiązane