Rocznik Lituanistyczny, t. 3 (2017), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 3 (2017), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, oprawa miękka, 165x240 mm, s. 289, ISSN 2450-8446

 

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

STUDIA

Laima Bucevičiūtė, Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku..................................7

The Regional Specificity of the Concept of Borders and Borderlands of the Grand Duchy of Lithuania in the Fifteenth and Sixteenth Centuries Justina Sipavičiūtė,

Pieczęcie sądów ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1564–1792...................................................27

Seals of Land Courts in the Grand Duchy of Lithuania in 1564–1792

Alaksiej Šałanda, Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła

........................................................47

The Grodno (Hrodna) Castle Court in the Vasa Period (1587–1668). The State of Research and Sources

Diana Konieczna, Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim

z 1677 roku..........................................................81

The Lithuanian Sejmik Campaign before the Warsaw Sejm of 1677

Zbigniew Hundert, Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego

z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III

z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 .............95

Projects for the Army Establishment of the Grand Duchy of Lithuania in 1683–1684. A Contribution to Studies of the Rivalry between King John III and the Sapiehas for Influence in the Lithuanian Army in 1683–1696

Dzianis Liseichykau, Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku

(w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich)..............121

The Extent of the Settlement Area of the Ruthenian Ethnic-Religious Community within the Grand Duchy of Lithuania from the End of the Seventeenth to the Mid-Eighteenth Century (in the Light of General Visitation Documents of Uniate Churches)

Aistė Paliušytė, Środowisko artystyczne w Białej Podlaskiej pod rządami Hieronima

Floriana Radziwiłła: malarze i rzeźbiarze.................................135

The Community of Artists in Biała Podlaska during the Rule of Hieronim Florian Radziwiłł: Painters and Sculptors

Liudas Glemža, Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej

połowie XVIII wieku..................................................155

Delegates of the City of Kowno (Kaunas) to the Sejm of the Commonwealth in the Second Half of the Eighteenth Century

Zigmantas Kiaupa, Współdziałanie mieszczan i szlachty na rzecz poprawy sytuacji

prawnej mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (na przykładzie kowieńskiego

wydziału miast).......................................................173

Cooperation between Burghers and Nobles for the Improvement of the Burghers’Legal Situation during the Four-Year Sejm. The Example of the Urban District of Kowno (Kaunas)

Jerzy Gordziejew,

Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje...............................................183

On the Genesis of Local Administration in the Grand Duchy of Lithuania: Remarks and Proposals

Tamara Bairašauskaitė, Materiały tatarskie w zbiorach Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza...............................................223

Tatar Materials in the Collection of Władysław Syrokomla vel Ludwik Kondratowicz

Janusz Danieluk, Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa

Litewskiego: stan badań oraz postulaty badawcze.........................239

‘Instruction Estates’ in the Territories of the Former Grand Duchy of Lithuania:

the Present State of Research and Research Postulates

MATERIAŁY

Oksana Winnyczenko, Dwa tatarskie testamenty wojskowych z pierwszej połowy

XVIII wieku..........................................................259

Two Tatar Servicemen’s Last Wills of the First Half of the Eighteenth Century

RECENZJE

Franciszek Małkot,Tureckich i infanckich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos

/Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo

Joną Karolį Chodkevičių

(Henryk Wisner)...............................275

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja

(Krzysztof Pietkiewicz)..........................................................277

IN MEMORIAM

Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017)

(Konrad Bobiatyński, Karol Łopatecki).................................................................281

Anna Leonidowna Choroszkiewicz (28 III 1931 – 1 V 2017)

(Andrzej Zakrzewski) 287

Wykaz skrótów............................................................289

 

Produkty powiązane