Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945, Marek K. Kamiński

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 305, oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-080-6

Więcej szczegółów

13 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Monografia stanowi wnikliwe studium stosunków czechosłowacko-sowieckich w latach 1943–1945, napisane w oparciu o bogatą bazę źródłową, trudno dostępną dla polskiego czytelnika. Autor wskazuje, że od początku 1943 r. istniały na emigracji pozory współpracy polsko-czechosłowackiej, choć tak naprawdę Edvard Beneš robił wszystko, aby rzeczywiste współdziałanie nie istniało. Czeski prezydent zaangażował się natomiast w otwartą kolaborację z Kremlem, błędnie kalkulując, że uległością wobec Sowietów uda mu się uzyskać przychylność Stalina.

Książka niniejsza stanowi kontynuację mojej monografii Edvard Benes kontra gen. Władysław Sikorski. W 1943 r. nastąpił przełom i władze czechosłowackie z prezydentem Benesem na czele zupełnie świadomie, ostatecznie opowiedziały się po stronie sowieckiej. Zrezygnowały nawet z pozorów współdziałania z legalnym rządem polskim na uchodźstwie na rzecz powołania po wojnie konfederacji polsko - czechosłowackiej, która stanowiłaby w Europie Środkowo - Wschodniej barierę utrudniającą Sowietom ekspansję w kierunku zachodnim...


(Ze wstępu)

Prof, dr hab. Marek Kazimierz Kamiński (ur. w 1948 r.), pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie, jest między innymi autorem następujących monografii: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948, Warszawa 1990 (nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN, nagroda tygodnika „Polityka” oraz nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych); Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991 (nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych); Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939-1945, Warszawa 1992; Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001 (Nagroda „Klio” w kategorii monografii naukowych), (wyd. 2; Warszawa 2003 i 2004); Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005; W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948, Warszawa 2005; obszernego studium Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939-1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Błażyńskiego, Londyn 1994, s. 636-773; oraz rozdziału szóstego zatytułowanego Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943 - luty 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 5, 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999, s. 397-490. Jako współautor napisał wraz z Michałem Jerzym Zachariasem następujące monografie: W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993 oraz Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. Wspólnie z Jackiem Tebinką wydał zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Warszawa 1999. Autor relacji Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprać. Zbigniew Romek, Warszawa 2000, s. 113-119; oraz wielu artykułów i recenzji publikowanych w periodykach naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad najnowszą historią Polski i historią stosunków międzynarodowych po roku 1918.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Ku polityce otwarcie prosowieckiej

Rozdział II. W oczekiwaniu na podróż Beneša do Moskwy

Rozdział III. Wizyta Beneša w Związku Sowieckim

Rozdział IV. W orbicie sowieckich wpływów

Rozdział V. Praktyczny sprawdzian sojuszu z Sowietami

Rozdział VI. W kierunku okrojonego państwa satelickiego

Zakończenie

Conclusions

Zaver

Zaver

Indeks osób

Produkty powiązane