Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. I: Literatura i sztuka, red. nauk. Sławomir Buryła

Nowy produkt

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2018, oprawa miękka, s. 462, i. 37, 165x240 mm, ISBN 978-83-65880-11-6

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Tom jest efektem grantu NPRH: Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość, nr 12H 12 0140 81, realizowanego na Wydziale Historycznym UW, kierownikiem projektu był dr Artur Markowski

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tom współfinansowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Spis treści
Pogromy znane i nieznane. Wprowadzenie (Sławomir Buryła)........... 7

CZĘŚĆ I Pogromy Żydów w literaturze i piśmiennictwie

Agnieszka Friedrich, Obraz pogromu warszawskiego w literaturze polskiej .    ...    21

Bożena Karwowska, Czy to nazwa tworzy pogrom? Opowieść o wojnie, dojrzewaniu i 1915 r. w dzienniku czternastolatki................... 35

Maria Antosik-Piela, Wśród chichotu katów. Motyw pogromu w literaturze polsko-żydowskiej .................................... 53

Alina Molisak, „Zapisywanie” pogromów - kilka uwag o języku prasy polskiej

doby międzywojnia.................................. 73

Magdalena Ruta, Pogrom kielecki w jidyszowej twórczości polskich Żydów ocalałych z Zagłady.................................... 95

Sławomir Buryła, Temat pogromów w wojennej i powojennej prozie polskiej

(1939-2015). Rekonesans..............................125

Bartłomiej Krupa, Pogrom kielecki w narracjach prozatorskich i historycznych.

Rekonesans......................................157

Anna Mach, Polscy intelektualiści wobec powojennych pogromów - dyskusje

o antysemityzmie na łamach prasy literackiej (1945-1947)........... 187

Paweł Wolski, Jedwabne: miejsce (prawie) wspólne. Topika pojedwabieńska w polskiej literaturze najnowszej.............................215

Marta Tomczok, Przemoc wobec kobiet i dzieci w narracjach pojedwabieńskich .    235

Adam Kopciowski, Pogromy w świetle żydowskich ksiąg pamięci..........249

CZĘŚĆ II

Pogromy Żydów w sztukach wizualnych

Monika Czekanowska-Gutman, Wizualizacje losu ofiar żydowskich po pogromie.

Pieta w twórczości artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. . . 269
Renata Piątkowska, Między wyobraźnią a pamięcią. Pogromy z lat 1903-1906

w dziełach artystów żydowskich z Polski.....................291

Dariusz Konstantynów, Pogromy i inne akty przemocy fizycznej wobec Żydów

w zwierciadle rysunków z prasy polskiej (1919-1939).............. 321

Marta Koszowy-Krajewska, Fotografie pogromów. Julii Pirotte reportaż z Kielc . 363

Agnieszka Dulęba, Sztuka o nie-pamięci. Pogrom w Jedwabnem w polskiej sztuce

współczesnej: Paweł Susid, Zofia Lipecka, Rafał Betlejewski..........381

Bartosz Kwieciński, Pamiątka rzezi. Pogrom w polskiej fabule filmowej......397

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Świadectwo obrazu. Przedstawienia pogromów

antysemickich w polskim filmie dokumentalnym.................421

Wykaz skrótów......................................443

Summary..........................................445

Indeks osobowy......................................449

Produkty powiązane