Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Przemysław Olstowski

Odnowione

Warszawa 2008, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, oprawa miękka, s. 368, ISBN 978–83–7543–038–7

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Przemysław Olstowski, ur. 4 listopada 1968 r. w Bydgoszczy. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W latach 1987-1992 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1996 r. pracuje w Instytucie Historii PAN (Zakład Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu). Główny nurt jego zainteresowań badawczych stanowi historia polityczna i wojskowa Polski pierwszej potowy XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów obozu piłsudczykowskiego. W ramach zaś prac badawczych IH PAN zajmuje się zagadnieniami życia politycznego i społecznego, dziejami szkolnictwa, stosunków narodowościowych oraz problematyką organizacji i funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Obok artykułów i rozpraw pomieszczonych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, opublikował książkę: Generat Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny (Toruń 2000 i 2002).Prezentowana praca stanowi monografię obozu pomajowego w województwie pomorskim w latach 1926-1939. W powiązaniu z charakterystyką życia politycznego polskiego Pomorza przed i po zamachu majowym, przedstawiono analizę strukturalną oraz kierunki i metody działania kolejnych ugrupowań politycznych pomorskiej sanacji, jak też - w ogólnych zarysach - proces formowania się oraz fluktuacje w obrębie grup przywódczych i elit lokalnych obozu pomajowego na terenie dzielnicy pomorskiej. Ukazano również rolę struktur administracji państwowej, czynnie wspierającej obóz rządzący, jak też prorządowych związków i stowarzyszeń społecznych, gospodarczych i zawodowych, pełniących w całym okresie istnienia tego obozu na Pomorzu istotnąfunkcję jego zaplecza organizacyjnego.

Spis treści
WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ROZDZIAŁ I: Stosunki polityczne w województwie pomorskim w latach
1920–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
W latach rządów parlamentarnych (1920–1926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
W okresie kształtowania się systemu autorytarnego (1926–1939) . . . . . . . . 33
ROZDZIAŁ II: Obóz in statu nascendi. Kształtowanie się zrębów obozu pomajowego
w latach 1926–1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wokół Katolickiej Unii Ziem Zachodnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ugrupowania lewicy sanacyjnej. Działalność Związku Naprawy
Rzeczypospolitej i Narodowej Partii Robotniczej-Lewicy . . . . . . . . . . . . .109
ROZDZIAŁ III: Działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
w latach 1928–1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ekskurs. Uwagi o roli administracji państwowej w obrębie obozu
pomajowego w województwie pomorskim w okresie istnienia
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Powstanie BBWR i pierwszy okres działalności (1928–1930) . . . . . . . . . . .159
Organizacja i działalność BBWR w latach 1930–1935 . . . . . . . . . . . . . . .188
Prorządowe organizacje i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
1. Polityka władz państwowych wobec związków i stowarzyszeń
społecznych na Pomorzu w okresie istnienia BBWR . . . . . . . . . . . . . .233
2. Stowarzyszenia kombatantów i byłych wojskowych . . . . . . . . . . . . . .244
3. Prorządowe organizacje kobiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
4. Prorządowe organizacje młodzieżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
5. Prorządowy ruch zawodowy. Powstanie i działalność Związku
Związków Zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
ROZDZIAŁ IV: Pod znakiem Obozu Zjednoczenia Narodowego (1937–1939) . . . .272
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Formy organizacji i aktywność obozu pomajowego na Pomorzu
po rozwiązaniu BBWR (grudzień 1935 – luty 1937 r.) . . . . . . . . . . . . . . .276
Powstanie OZN i działalność Obozu w pierwszym okresie istnienia
(marzec 1937 – luty 1938 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Działalność OZN po reorganizacji struktur Obozu
(luty 1938 – sierpień 1939 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
The Post-May Camp in the Pomeranian Province in 1926–1939. Summary . . . . . .356
WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
INDEKS OSÓB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362