Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. Halina Manikowska, Hanna Zaremska Zobacz większe

Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. Halina Manikowska, Hanna Zaremska

Używane

Warszawa 2002, Instytut Historii PAN, oprawa miękka, s. 534, 165x235 mm., ISBN 83-86301-98-8
Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, t. III

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Zbiór 34 artykułów poświęconych zostało usytuowaniu kościołów w przestrzeni miejskiej, związkom społecznym i gospodarczym kościołów i miast, funkcjonowaniu rozmaitych instytucji kościelnych i religijnych (zakony, szkoły, bractwa religijne), fundacjom i fundatorom mieszczańskim, a także problematyce heretyków (waldensi, husyci) i Żydów w miastach Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej.

Spis treści
WSTĘP. Religijność miejska (Halina Manikowska) .......................................... 11

CZĘŚĆ I: KOŚCIÓŁ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Aleksandra Witkowska OSU - Przestrzeń sakralna późnośredniowiecznego

Krakowa..................................................................................................... 37

Jerzy Rajman - Badania nad statystyką i rozmieszczeniem patrociniów

w krakowskim zespole osadniczym u schyłku średniowiecza................. 49

Przemysław Tyszka - Mieszczanie, instytucje kościelne i pieniądze. Zapisy

pobożne w przestrzeni późnośredniowiecznego Krakowa...................... 53

Bogusław Czechowicz - Modyfikacje funkcji i znaczeń budowli sakralnych

w późnośredniowiecznych miastach śląskich .......................................... 63

Jakub Kostowski - Świątynie klasztorne bernardynów jako wyraz idei

Kościoła Walczącego i Triumfującego. Ich architektura i wyposażenie..... 81

Małgorzata Maciszewska - Klasztor bernardyński w pejzażu przedmieść późnośredniowiecznych miast i miasteczek Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego............................................................. 129

CZĘŚĆ II: ŚRODOWISKA I INSTYTUCJE

Marek Derwich - Mnisi w polskim mieście średniowiecznym...........................143

Maria Koczerska - Związki kanoników katedry krakowskiej

z mieszczaństwem Krakowa w XV wieku............................................... 161

Leszek Poniewozik - Mieszczanie w średniowiecznych kapitułach kolegiackich

na przykładzie Sandomierza i Wiślicy...................................................... 175

Maja Gąssowska - Kościół św. Olafa w Rewalu (Tallinie) w XIII i XIV w........187

Marta Pìber - Związki parafii podmiejskiej z miastem. Parafia Służew

do końca XVI wieku................................................................................. 201

Jarosław Suproniuk - Biecka szkoła parafialna w XV-XVI w.............................209

Hana Pátková - Bractwa w czeskich miastach katolickich i utrakwistycznych .. 217 Krzysztof Guzików ski - Bractwo kalendowe w życiu religijnym

średniowiecznych miast Pomorza Zachodniego.......................................223

Waldemar Rozynkowski - Brackie dokumenty odpustowe w wielkich

miastach pruskich w średniowieczu.........................................................227

CZĘŚĆ III: GOSPODARKA KOŚCIELNA - GOSPODARKA MIEJSKA Grzegorz Myśliwski - Kościół katolicki a miasta między Odrą a górnym

Bugiem i Peîtwią (połowa XIII-XVI w.). Stymulator czy przeszkoda

ich rozwoju gospodarczego?......................................................................235

Waldemar Kowalski - Kościół w mieście opatów. Źródła i wysokość dochodów parafii jędrzejowskiej w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych................................................................................269
Michał Zbieranowski - Targi niedzielne w miastach mazowieckich.

XIV-XVI wiek............................................................................................289

CZĘŚĆ IV: RELIGIJNOŚĆ MIEJSKA - FUNDACJE I FUNDATORZY

Zdeňka Hledíková - Charakter i przejawy religijności mieszczaństwa

praskiego na przełomie XIV i XV wieku ..................................................297

Jan Adamek - Wpływ duchowieństwa parafialnego na fundacje w miastach królewskich od połowy XIV wieku do wojen husyckich (sondaż na przykładzie miast południowo-czeskich: Budziejowic, Pisku i Vodńan) ... 315 Zbigniew Zyglewski - Religijność w miastach ktijawskich późnego

średniowiecza.............................................................................................327

Piotr Oliński - Mieszczanin w trosce o zbawienie. Uwagi o memoratywnych

funkcjach fundacji mieszczańskich w wielkich miastach pruskich........347

Marek Słoń - Fundacje szpitalne władz komunalnych jako centra kultu

miejskiego.................................................................................................. 361

Klara Kaczmarek-Patralska - Patrycjat a miasto. Fundacje architektury

sakralnej w Görlitz około 1500 roku........................................................375

CZĘŚĆ V: RELIGIJNOŚĆ MIEJSKA - NABOŻEŃSTWA, KULTY, KAZANIA Izabela Skierska - Miasto w kościele. Obowiązek mszalny w wielkich

miastach średniowiecznej Polski...............................................................389

Tadeusz M. Trajdos - Kult maryjny w kościołach mendykanckich

średniowiecznego Lwowa......................................................................... 415

Jerzy Kaliszuk - Kult Trzech Króli w miastach Królestwa Polskiego

w XV wieku................................................................................................433

Anna Pobóg-Lenartowicz - Kult świętych w śląskich klasztorach kanoników

regularnych w średniowieczu....................................................................439

Maria Starnawska - Rozmieszczenie i struktura zbiorów relikwii w polskich

miastach średniowiecznych. Problematyka badawcza.............................453

Ryszard Skrzyniarz - Średniowieczne kaznodziejstwo bożogrobców................463

Jarosław Wenta - Kazanie i historyczne egzemplum w późnośredniowiecznym

Chełmnie....................................................................................................473

Krzysztof Bracha - O cudzie hostii i ekscesach antyżydowskich. Wokół egzemplum w kazaniu De corpore Christi z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia (XV w.) .................................................................................483

CZĘŚĆ VI: HERETYCY I ŻYDZI

Paweł Kras - Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi

w Czechach, husyci w Polsce)...................................................................495

Hanna Zaremska - Kontakty wczesnośredniowiecznych gmin żydowskich

Europy środkowej z rabinami zachodniej diaspory aszkenazyjskiej...... 515

Indeks nazw geograficznych i etnicznych...........................................................527Produkty powiązane