Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu T. 1: Struktury kościelno-publiczne Zobacz większe

Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu T. 1: Struktury kościelno-publiczne

Nowy produkt

red. Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Warszawa 2008, IH PAN, oprawa miękka, s. 544, ISBN 978-83-88909-71-9
Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, t. IV

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Wprowadzenie..................................................7

Roman Michałowski - Chrystianizacja monarchii piastowskiej

w X—XI wieku.............................................11

Zbigniew Dalewski - Publiczny wymiar kultu w chrystianizowanej

monarchii piastowskiej.......................................51

Krzysztof Skivierczyński - Fundacje możnowładcze w Polsce XI i XII wieku.

Możni i ich fundacje jako problem badawczy.....................63

Halina Manikowska — Geografia sakralna miasta.......................95

Aleksandra Witkowska OSU - Ośrodki kultowe w geografii sakralnej

średniowiecznego Krakowa..................................133

Stanisław Bylina — Przestrzenie sakralne mieszkańców wsi u schyłku

średniowiecza.............................................149

Hanna Zaremska - Żydzi wobec chrześcijan w średniowiecznej Polsce......191

Krzysztof Stopka - Kultura religijna Ormian polskich (struktury

i stosunki kościelno-publiczne)...............................229

Andrzej Janeczek - Żydzi i Ormianie - dwie gminy religijno-prawne

w krajobrazie etnicznym późnośredniowiecznej Polski..............271

Andrzej Radzimiński — Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru

kapitulnego w Polsce średniowiecznej w kontekście ich religijności.... 299

Maria Koczerska - Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego

- wizja optymistyczna......................................317

Marek Derwich - Zakonnicy a rozwój religijności na ziemiach polskich .... 329

Przemysław Wiszewski — Religijność średniowiecznych zakonnic na ziemiach polskich. Problem modeli i źródeł na przykładzie opactwa w Trzebnicy (XIII-XV w.)...................................353

Krzysztof Kaczmarek - Przyczynek do badań nad duchowością środowisk

zakonnych średniowiecznej Polski.............................381

Krzysztof Ożóg — Wpływ środowiska uniwersyteckiego na kształtowanie

i rozwój kultury religijnej w Polsce średniowiecznej................407

Halina Manikowska — Wpływ środowiska uniwersyteckiego na kulturę

religijną w modelu recepcji kultury............................441

Andrzej Dąbrówka — Treści religijne w średniowiecznych podręcznikach

i lekturach szkolnych.......................................459

Wojciech Brojer — Formacja chrześcijanina, liturgia, szkoła...............499

Wykaz skrótów................................................507

Indeks osobowy...............................................511

Indeks nazw geograficznych......................................536

Produkty powiązane