Wiecznie proszący, nigdy nie wysłuchani. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918

Nowy produkt

Rafał Łysoń, Warszawa 2013, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 314, format B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-7543-272-5

Więcej szczegółów

19 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji


Praca niniejsza przedstawia strukturę, działalność, program polityczny oraz miejsce na scenie politycznej Poznańskiego organizacji ugodowych w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w tej prowincji. W obliczu nasilonej polityki germanizacyjnej i konfliktów narodowościowych trwanie na pozycjach ugodowych było szczególnie trudne. Praca jest analizą powodów, dlaczego w tych skrajnie niekorzystnych warunkach polscy zwolennicy tej opcji w Poznańskiem przetrwali prawie do końca rządów pruskich. Osobne miejsce poświęcił autor roli i działalności poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej.

Praca opisuje polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim na przełomie XIX i XX wieku. Ukazane zostało ich miejsce na scenie politycznej Poznańskiego. Przedstawiono ich program, organizację i działalność. Zamieszczono sylwetki działaczy oraz zanalizowano postawy społeczne prowadzące do obozu ugodowego. Zarysowano odbiór działalności ugodowców w głównych organach prasowych Poznańskiego w latach 1894-1918. Osobne miejsce zajmuje opis działalności ugodowców w czasie I wojny światowej, zarówno w Poznańskim jak i w niemieckiej administracji Królestwa Polskiego. Praca próbuje także odpowiedzieć na pytanie jak działalność tych organizacji była odbierana przez władze prusko/niemieckie. W zakończeniu autor dokonuje porównania specyfiki ugodowości w Poznańskim z terenami innych zaborów.

Dissertation describes the Polish loyalist organizations in the Grand Duchy of Poznań in the late XIX and early XX century. It presents their place on the political scene of Poznań province (Prussian Poland). Author writes about their program, organization and activities. Dissertation describes profiles of activists and social attitudes leading to the loyalist group. It outlines the reception of their activity in the main organs of press in Poznań in the years 1894 -1918. Special place in this study takes description of activities the loyalists during World War I, both in Poznań province and in the German administration of the Polish Kingdom (Russian Poland). Author also tries to answer the question of how these organizations were perceived by the Prussian/German authorities. In the end compares the specificity of loyalism in Prussian Poland with areas of other partitions.

Rafał Łysoń, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, adiunkt w Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii PAN. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na historii Prus/Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Autor kilku artykułów naukowych poświęconych problematyce ugodowości w zaborze pruskim, członek zespołu autorskiego powstającej w IH PAN czterotomowej historii Prus: Prusy. Narodziny - mocarstwo - obumieranie 1500-1947.
Problem działalności polskich organizacji ugodowych w zaborze praskim zawsze pozostawał w cieniu badań na ten temat w zaborach austriackim i rosyjskim. Tymczasem działający w specyficznych warunkach ugodowcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego są częścią historii polskiej działalności i myśli politycznej okresu, kiedy nie istniało państwo polskie.