W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku

Nowy produkt

red. Urszula Kosińka, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014, s. 556, format B5, oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-316-6

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Książka zawiera ponad dwadzieścia studiów autorów polskich i zagranicznych zogniskowanych wokół różnych problemów historii politycznej i społecznej Rzeczypospolitej XVIII i XIX stulecia. Poruszane zagadnienia wiążą się z zainteresowaniami badawczymi prof. dr hab. Zofii Zielińskiej, której tom jest dedykowany.

Książka jest monografią zbiorową, której problematyka oscyluje wokół punktów zwrotnych historii Rzeczypospolitej XVIII i XIX stulecia, wskazując przede wszystkim na powody słabości i przyczyny upadku państwa. Wiodącym tematem są wojny (o polską sukcesję i napoleońskie), rozbiory, konfederacje (tarnogrodzka, barska, targowicka). Przyczynkami do genezy upadku Rzeczypospolitej są także rozważania dotyczące innych konfliktów wewnętrznych nękających ziemie polsko-litewskie w owych czasach. Niektóre artykuły dotyczą kwestii związanych z XVIII—XIX-wieczną mysią polityczną, propagandą, religijnością, historią historiografii czy archiwistyką, część wnosi nowe, istotne ustalenia do życiorysów znanych postaci. Wiele tekstów wykracza poza tę prostą klasyfikację i porusza jednocześnie problemy z kilku dziedzin badawczych. Autorzy artykułów są uczniami, współpracownikami i przyjaciółmi prof. Zofii Zielińskiej, której tę monografie zbiorową dedykują z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin.

Spis treści
Wstęp

Tabula gratulatoria

Bibliografia publikacji Zofii Zielińskiej z lat 1971-2013

Przemysław P. Romaniuk, Instytucjonalne podstawy hegemonii Sapiehów w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII w.

Almut Bues, Comme un artichaut, feuilleparfeuille albo instrukcja ignorowania iura iuste

Wojciech Kriegseisen, Sprawa przemykowska - przyczynek do problemu genezy konfederacji tarnogrodzkiej?

Jacek Burdowicz-Nowicki, Polityka Piotra I w związku ze sprawą toruńską 1724 r.

Urszula Kosińska, Vaffaire secrète, czyli nieznany plan rozbioru Polski z lat 1724-1726

Jerzy Dygdała, Gra pozorów: zabiegi dyplomacji cesarskiej o rosyjską interwencję zbrojną w Rzeczypospolitej w 1733 r.

Andrej Macuk, Kampania trybunalska na Litwie w 1742 r.

Jerzy Łukowski, Stanisław Konarski - polski Machiavelli?

Tomasz Szwaciński, Walka „Familii” o koadiutorię wileńską: 1754--1757

Dariusz Kołodziejczyk, Na tropach Salomei Reginy Pilsztynowej: glosa do życiorysu.

Magdalena Górska, Apologie Rosji w sztuce okazjonalnej XVIII--wiecznej Rzeczypospolitej. O pozytywnej ikonografii sojusznika, okupanta i zaborcy.
Борис В. Носов, Начало противостояния России и Барской конфедерации (март 1768 года).

Dorota Dukwicz, Król Stanisław August w latach 1769-1770 w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim

Paweł Zając OMI, „Jeden z najszczęśliwszych dni króla Stanisława Augusta” - Grodno, 24 października 1784 r.

Ewa Zielińska, Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1778-1780

Piotr Ugniewski, Sprawy Dogrumowej na kartach „Gazety Lejdejskiej” ciąg dalszy.

Maria Czeppe, Pieska polityka.

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Rządzący, nieustanny, do zwołania gotowy... Dyskusje o władzy i funkcjonowaniu sejmu w początkach Sejmu Czteroletniego.

Richard Butterwick-Pawlikowski, „Z istotnego przekonania”.

O postawie prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego wobec Targowicy raz jeszcze

Adam Danilczyk, Rosja, Austria i II rozbiór Rzeczypospolitej

Jarosław Czubaty, Jedna taka wiosna w życiu. Ludność cywilna i działania Wielkiej Armii na Litwie latem 1812 r.

Martyna Deszczyńska, Uwagi o religijności elit społecznych wyznania katolickiego na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w.

Katarzyna Błachowska, Państwo, które ostać się nie mogło - spojrzenie historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX w. na dzieje Polski

Stefan Ciara, Między Oswaldem Balzerem a Eugeniuszem Barwińskim. Dyrektorzy archiwów lwowskich w świetle korespondencji Heleny Polaczkówny.

Spis ilustracji

Spis skrótów

Indeks osobowy