Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. VIII, red. Andrzej Wierzbicki Zobacz większe

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej, t. VIII, red. Andrzej Wierzbicki

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2016, oprawa miękka, 165x240 mm., ISSN 2450-8373, ISBN 977-24-50837-6-59

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

15,00 zł brutto

Więcej informacji

Wstęp

ARTYKUŁY

Jolanta Kolbuszewska, Niemieckie inspiracje w historiografi i polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego)
(German inspirations in Polish historiography at the turn of the nineteenth and twentieth centuries: the case of Wacław Sobieski and Szymon Askenazy)

Lidija Łazurko, Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.)
(The issue of historical method as discussed in the pages of the Historical Quarterly)

Vitalij Telwak, Od „burżuazyjnego nacjonalisty” do „faszysty”: marksistowska recepcja twórczości Mychajła Hruszewskiego w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku
(From the bourgeois nationalist to the fascist: the Marxist reception of Mychaiło Hruszewski’s work in the fi rst three decades of the twentieth century)

Andrzej Wierzbicki, Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografi ą niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej
(Between the endo and exogenesis of the Polish state: Polish-German historiographical polemics in the era of the Second Republic of Poland)

Rafał Stobiecki, Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo -Wschodniej po 1945 roku
(Polish historians in exile and the idea of East-Central Europe aft er 1945)

Alicja Kulecka, Zamach stanu czy rewolucja społeczna? Październik 1917 w historiografi i przełomu XX i XXI wieku – wybrane publikacje i problemy
(Coup d’Etat or a social revolution? The October Revolution 1917 in diff erent historiographies of the turn of the twentieth and twenty-first centuries – selected works and selected problems)

Leonid Zaszkilniak, Historiografi a ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy
(Ukrainian historiography and postmodernism: retrospectives and perspectives)

Dorota Skotarczak, Kilka uwag o historii wizualnej (Some remarks on visual history)

Marek Woźniak, Granie w historię (Playing at history)

Bożena Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna niematerialistyczna 1797–1848 w świetle historiografi i z lat 1811–2014
(German non-materialistic medicine in 1797–1848 as seen in historiography from 1811–2014)

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Piotr Biliński, Kilka uzupełnień na marginesie wydania Historyki Władysława Konopczyńskiego


RECENZJE

Marcin Giełzak, Antykomuniści lewicy. Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego, Poznań 2014 (Tomasz Ochinowski)

Sprostowanie

Produkty powiązane