Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764-1775, wyd. B. Dybaś

Nowy produkt

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich  i ziemskich z lat 1764-1775, wyd. Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski, przy współpr. Tomasza Wiśniewskiego, IH PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2018,  ISBN IH PAN 978-83-65880-45-1, ISBN TNT 978-83-65127-41-9, waga 1064g, oprawa miękka, s. 700

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

50,00 zł brutto

Więcej informacji

Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1772) był dla większości spośród jej szlacheckich obywateli dużym zaskoczeniem, szczególnie, że państwo pod rządami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) zdawało się wchodzić na drogę reform i pozytywnych zmian. Skutki rozbioru odczuli w największym stopniu mieszkańcy terenów oderwanych przez zaborców.

Prezentowany zbiór materiałów źródłowych pozwala spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy zagarniętego przez Rosję w 1772 roku województwa inflanckiego (Księstwa Inflanckiego, czyli dawnych Inflant Polskich; historycznej krainy Łotwy, zwanej Łatgalią). Zbiór zawiera dokumenty ilustrujące życie polityczne i wydarzenia o charakterze publicznym tego pogranicznego województwa w latach poprzedzających pierwszy rozbiór, także w burzliwym okresie konfederacji barskiej. Ukazują one ponadto realizację postanowień traktatu rozbiorowego w praktyce oraz — w lwiej części — jego następstwa dla szlacheckiej społeczności, jej przystosowywanie się do nowej sytuacji politycznej, ustrojowej i zwłaszcza społecznej, z koniecznością udowodnienia swojego szlacheckiego statusu.

Wydane dokumenty pochodzą z lat 1764-1775. Zaczerpnięte zostały z ksiąg grodzkich i ziemskich dyneburskich, przechowywanych aktualnie w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze. Ich publikacja była możliwa dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr projektu lbH 15 0199 83), a także współpracy Wydawnictwa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
ISBN 978-83-65880-45-1 (IH PAN) ISBN 978-83-65127-41-9 (TNT)

Spis treści
Wstęp........................................................................................................................... 7
1. Koncepcja............................................................................................................ 7
2. Województwo inflanckie i szlachta inflancka w XVIII wieku ........ 10
3. Podstawa źródłowa i zasady edycji............................................................ 25
4. Omówienie treści publikowanych źródeł .............................................. 31
5. Zestawienie przywilejów na urzędy i godności .................................... 38
6. Zestawienie materiałów genealogicznych z lat 1764-1775 ............. 42
7. Herbarz polsko-inflancki — informacja, charakterystyka,
postulat nowej edycji .................................................................................. 112
Wykaz skrótów archiwalnych i bibliograficznych ..................................... 123
Zestawienie regestów materiałów publikowanych in extenso ................. 141
Materiały z dyneburskich AKT GRODZKICH i ziemskich z lat 1764-1775
I. W dobie reform — województwo inflanckie
w latach 1764-1767, nr 1-29 ................................................................. 165
II. Pod znakiem konfederacji (1767-1771), nr 30—67 ....................... 265
III. Między Rzeczpospolitą a Rosją (1771-1775), nr 68-103 ......... 353
IV. Szlachta inflancka wobec nowej rzeczywistości — materiały genealogiczne rodzin szlacheckich (wybór), nr 104-157 ............... 423
Ilustracje................................................................................................................. 563
Summary................................................................................................................ 585
Kopsavilkums........................................................................................................ 587
Zusammenfassung............................................................................................... 589
Резюме ................................................................................................................... 593
Indeks nazw geograficznych.............................................................................. 595
Indeks osób ........................................................................................................... 613

Produkty powiązane