Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. X, red. Andrzej Wierzbicki Zobacz większe

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej, t. X, red. Andrzej Wierzbicki

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2018, oprawa miękka, 165x240 mm., s. 244, ISSN 2450-8373, ISBN 977-24-50837-7-85

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
PAŃSTWO POLSKIE, JEGO NARODZINY I WSKRZESZENIE
Wstęp redakcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ARTYKUŁY
Adam Kożuchowski, Jerzy Jedlicki jako historyk XIX stulecia (Jerzy Jedlicki as a historian
of the nineteenth century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Marek Cetwiński, Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa
i jego chrystianizacji (Gall, Cosmas, Nestor: Establishing a tradition of the
state’s beginnings and its Christianisation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Marek Parchem, Biblijne podłoże motywu ślepoty i odzyskania wzroku przez Mieszka
jako metafory chrztu księcia i Polski w Kronice Anonima zwanego Gallem
(Th e Scriptural background of the motif of blindness and regaining of sight
by Duke Mieszko as the metaphor of baptism of the duke and Poland in the
Chronicle by Anonymus called Gallus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jarosław Nikodem, „Przełomy, odrodzenia i upadki” w Długoszowej wizji dziejów
ojczystych (“Breakthroughs, revivals, and collapses” in Długosz’s vision of
national history) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Norbert Morawiec, „Katedra” i „kazalnica”: poszukiwanie antropologicznego wymiaru
pesymizmu krakowskiej szkoły historycznej (na przykładzie Waleriana Kalinki)
(A “Cathedral” and “pulpit”: in the search for anthropological dimension of
pessimism of the Cracow School of History – on the example of Walerian
Kalinka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Тадеуш Т. Кручковский, Взгляды Н. И. Кареева на проблематику разделов Речи
Посполитой в оценке польской историографии (Polish historiography on
Nikolai I. Kareev’s interpretation of the Commonwealth’s partitions) . . . . . . . . 117

Marek Kornat, Odrodzenie idei Polski jako „przedmurza” cywilizacji Zachodu
w II Rzeczypospolitej. Opinie własne i cudzoziemskie (A revival of the idea of
Poland as the bulwark of Western civilisation in the Second Polish Republic.
National and foreign opinions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Znaki niepodległości.
Święto 11 Listopada w Polsce i jego odpowiedniki w międzywojennej
Europie Środkowo-Wschodniej (Signs of independence. 11 November Day in
Poland and its counterparts in interwar Central Eastern Europe) . . . . . . . . . . . 171
MATERIAŁY
Piotr Biliński, Paweł Sierżęga, Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofi lem
Emilem Modelskim w latach 1927–1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
RECENZJE
Instytut Literacki w Paryżu – przewodnik historiografi czny. W poszukiwaniu innej
historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu
Literackiego w Paryżu, red. Rafał Stobiecki, Sławomir M. Nowinowski, współpr.
Anna Brzezińska, Milena Przybysz, Łódź–Paryż 2015 (Piotr Witek) . . . . . . . . . 233
Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, wstęp Piotr Biliński, oprac.
Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2016 (Andrzej Wierzbicki) . . . 237

Produkty powiązane