Nowy Rocznik Lituanistyczny, t. 7 (2021), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. 7 (2021), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, Warszawa 2021, s.

Więcej szczegółów

10 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Studia

Hlieb Bierastavy, Przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1447 roku. Kształtowanie się treści na tle tekstologii aktu

The 1447 Charter of Casimir Jagellon for the Grand Duchy of Lithuania. The Formation of Its Content Through the Textual Criticism of the Text

Joanna Kunigielis, Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki

The Functioning Organisation of Bridges and Dikes in the Grand Duchy of Lithuania from the Second Half of the Fifteenth to the End of the Sixteenth Century: An Outline of Problems

Anna Paulina Orłowska, Kontakty handlowe Gdańska i Wilna w świetle piętnastowiecznej księgi kupieckiej
Commercial Contacts of Gdańsk and Vilnius in the Light of a Fift eenth-Century Merchant Book 

Neringa Dambrauskaitė, Th e Cuisine of Sigismund II Augustus: Food and Its Supply in the Grand Duchy of Lithuania According to the Data in the Court Account Books of 1543–1546

Jan Tęgowski, O Łoknickich raz jeszcze. Uzupełnienia i poprawki do artykułu Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-litewskim do połowy XVII wieku („Rocznik Lituanistyczny” 5, 2019)
On the Łoknickis Once More. Supplements and Corrections to the Article ‘The Łoknicki Family of Nieczuja Coat of Arms in Podlasie and Brest-Litovsk District until the Mid-Seventeenth Century’ („Rocznik Lituanistyczny” 5, 2019)

Konrad Bobiatyński, Zbigniew Hundert, W służbie obojga narodów – mechanizmy kariery podstolego rzeczyckiego Kazimierza Michała Pusłowskiego w latach 1660–1696

In the Service of the Commonwealth: Career Mechanisms of Kazimierz Michał Pusłowski, Podstoli of Rzeczyca, in 1660–1696

Stanisław Zawadzki, Grzegorz Zawadzki, Puszcze w ekonomiach królewskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVII wieku – zarządzanie i eksploatacja
Primaeval Forests in the Royal Economies of the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the Seventeenth Century: Management and Exploitation

Piotr Jamski, Castrum doloris Augusta II Mocnego w Wilnie i jego zachowane fragmenty
Castrum doloris of Augustus II the Strong in Vilnius and Its Preserved Fragments

Anna Sylwia Czyż, O inwestycjach budowlanych Wazów w Wilnie

On the Vasas’ Building Investments in Vilnius

Materiały

Adam Lisek, Spis posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich postawa na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku

List of Deputies from the Grand Duchy of Lithuania and Th eir Attitudes at the 1735 Pacification Sejm

Recenzje

Kazimierz Bem, Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548–1648.
The Churches and the Faithful (Andrea Mariani)

Andrej Ryčkov, Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys) (Joanna Kunigielis)

In memoriam

Makoto Hayasaka (19 XI 1948 – 17 XII 2020) (Jan Jurkiewicz)

Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za rok 2021

Wykaz skrótów

Produkty powiązane