Jan Hus, Życie, myśl, dziedzictwo, red. nauk. Paweł Kras, Martin Nodl

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, oprawa miękka, 145x205mm, s. 337, waga 411 g., ISBN 978-83-65880-09-3

Więcej szczegółów

9 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

W 2015 r. od śmierci Jana Husa w Konstancji upłynęło 600 lat. Nasza wiedza na temat tego dramatycznego wydarzenia jest stosunkowo bogata, choć wydaje się, że wciąż niepełna. Życie i działalność mistrza Jana wpisały się w dzieje historycznego fenomenu, jakim była rewolucja husycka. Hus był postacią kluczową w dziejach czeskiego ruchu reformatorskiego, który rozwinął się w drugiej połowie XIV w., a którego kulminacja przypadła na pierwsze dekady następnego stulecia. Jego charyzmatyczna posługa kaznodziejska i liczne wystąpienia publiczne nadały temu ruchowi specyficzny kształt i dynamikę, choć wciąż dyskutuje się na temat bezpośredniego wpływu Husa na bieg zdarzeń, które doprowadziły do trwającego dwie dekady ostrego konfliktu między husyckimi Czechami a łacińskim chrześcijaństwem [...].

Prezentowany tom zawiera dziesięć artykułów stanowiących pokłosie konferencji pt. „Mistrz Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo”, zorganizowanej 6-7 listopada 2015 r. w Warszawie przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Studiów Średniowiecznych Czeskiej Akademii Nauk, a także przekład artykułu Františka Šmahela. Dołączono do tego fragmenty wywiadu ze zmarłym niedawno Profesorem Stanisławem Byliną, który był jednym z inicjatorów i organizatorów wspomnianej konferencji.

(ze Wstępu)

Spis treści
Wojciech Kriegseisen, Słowo wstępne.............. 9

Paweł Kras, Martin Nodl, Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa

- próba bilansu............................ 13

František Šmahel, Jan Hus przed sądem soboru i w ocenie

historyków............................. 53

Paweł Kras, Reformatio ecclesiae w nauczaniu Jana Wiklifa

i Jana Husa............................. 71

Martin Nodl, Mezi autoritou a posluśnostl. Eklesiologie versus

prakticke nabozenstvi....................... Ill

Dušan Coufal, Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stfibra o autorite koncilü v ideovem a historickem

kontextu............................... 129

Krzysztof Bracha, Jan Hus jako kaznodzieja i promotor kaznodziejstwa .............................. 167

Pavel Soukup, Kazatelsky provoz v Betlemske kapli v dobe

Husove............................... 193

Anna Paner, Jan Hus o małżeństwie i    rodzinie......... 219

PavlÍna CermanovÁ, Nebiblickń proroctvl v husitstvi  237

Henryk Gmiterek, Jan Hus i husytyzm w tradycji polskiego

Kościoła braci czeskich...................... 259

Jarosław Nikodem, Jan Hus Jifiego Kejra............ 273

Wojciech Iwańczak, Epoka husycka w badaniach Romana

Hecka................................ 289

O studiach bohemistycznych, husytyzmie i czeskich przyjaźniach. Fragmenty niedokończonego wywiadu z Profesorem Stanisławem

Byliną................................ 303

Indeks osobowy............................ 327


Table of contents
Wojciech Kriegseisen, Preface.................. 9

Paweł Kras, Martin Nodl, Introduction: 600 year controversy

about Jan Hus - a nuanced overview of research....... 13

František Šmahel, Jan Hus before the council and in the

opinion of historians.......................53

Paweł Kras, Reformatio ecclesiae in the teachings of John Wyclif

and Jan Hus............................ 71

Martin Nodl, Between authority and obedience. Ecclesiology

versus religious practice...................... Ill

Dušan Coufal, Concilium verum contra simulatum. Jakoubek of Stribro’s Quaestio on the authority of the councils in the

intellectual and historical context................ 129

Krzysztof Bracha, Jan Hus as a preacher and a promotor

of preaching............................. 167

Pavel Soukup, Preaching in the Bethlehem Chapel in the times

of Hus ............................... 193

Anna Paner, Jan Hus on marriage and family.......... 219

Pavlína Cermanová, Non-biblical prophesies in the Hussite movement.............................. 237

Henryk Gmiterek, Jan Hus and Hussitism in the traditions

of the Polish Church of Bohemian Brethren.......... 259

Jaroslaw Nikodem, Jan Hus in the writings of Jin Kejf . . . . 273 Wojciech Iwańczak, The Hussite period in the studies of Roman

Heck................................. 289

On Bohemian studies, Hussitism and Czech friends. Fragments of an unfinished interview with Professor Stanislaw Bylina . 303 Index of persons........................... 327


Produkty powiązane