Obniżka! Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba Zobacz większe

Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba

Odnowione

Warszawa 2006, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, oprawa twarda, 175x245 mm., 440 s., ISBN 83-89729-70-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

-10,00 zł

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Egzemplarze posiadają skazy na okładkach i powyginane grzbiety.

Badania nad stosunkami polsko-litewskimi, społecznymi i politycznymi konsekwencjami unii, szczególnie aktu lubelskiego z 1569 r., od dawna stanowią ważny nurt w litewskiej i polskiej historiografii. Zebrane w tym tomie studia współcześnie badających tę problematykę historyków, nie tylko zresztą polskich i litewskich, ukazują aktualny stan i główne kierunki badań nad dziejami Polski i Litwy w czasach ich bliskiego związku politycznego, a szczególnie w epoce rządów królów i wielkich książąt z dynastii Wazów.

Spis treści
Tabula Gratulatoria........................................................ 7

Bibliografia prac Henryka Wisnera.......................................... 9

Państwo i prawo

Grzegorz Błaszczyk (Poznań), Zamach Witolda w 1389 roku................... 33

Bogusław Dybaś (Toruń), Nowa dynastia? O rzekomych aspiracjach dynastycznych

starostów piltyńskich w XVII wieku.................................... 51

Andrzej Dziubiński (Warszawa), Nowa interpretacja próby nawiązania stosunków

polsko-marokańskich w połowie XVII wieku............................. 61

Anna Filipczak-Kocur (Opole), Pośmiertne problemy podskarbich litewskich

Ławryna Wojny i Jana Hlebowicza.................................... 69

Zigmantas Kiaupa (Wilno-Kowno), Wilno w czasach pierwszych Wazów........ 85

Maria Teresa Lizisowa (Kraków), Modelowanie treści pojęć prawo - własność

- władza w języku prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego..... 97

Henryk Lulewicz (Warszawa), Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt

obsady funkcji poselskich.............................................115

Elmantas Meilus (Wilno), Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej

1655-1661.......................................................... 129

Andrej Radaman (Mińsk), Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r.

a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego .. 145

Edmundas Rimša (Wilno), Nowe dane o litewskich pieczęciach państwowych

Zygmunta III Wazy..................................................157

Antanas Tyla (Wilno), Rola podymnego w strukturze dochodów skarbu ziemskiego

Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1649-1667.....................175

Irena Valikonyté (Wilno), Zwyczaj stawiania czapki: szczególny aspekt kultury

prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku....................191

Andrzej B. Zakrzewski (Warszawa), Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksego Michajłowicza. Szlachta wobec nowej władzy.......................207

Jarosław Zawadzki (Warszawa), Krzysztof Kiszka jako wojewoda witebski w latach

1639-1646..........................................................219
Sprawy wyznaniowe

David Frick (Berkeley), Libellus chamorum. Protestancka elita mieszczańska

a szlachta w Wilnie w XVII wieku.....................................239

Deimantas Karvelis (Wilno), Przymus wyznaniowy w „księstwie birżańskim”

u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.........................257

Tomasz Kempa (Toruń), Wyrugowanie prawosławnych mieszczan z rady miejskiej

Wilna w 1621 roku..................................................277

Anna Michałowska-Mycielska (Warszawa), Jan Achacy Kmita - pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku.....................................291

Militaria

Urszula Augustyniak (Warszawa), Wojskowi w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XVII wieku ........................301

Borys Floria (Moskwa), Письма к Лисовскому...............................323

Mirosław Nagielski (Warszawa), Pułkownik Stanisław Lipnicki. Przyczynek do problematyki awansu kadry zawodowej armii Wielkiego Księstwa Litewskiego.. 327

Andrzej Rachuba (Warszawa), Udział żmudzkiego pospolitego ruszenia w działaniach wojennych lat 1648-1667....................................... 341

lan Seredyka (Opole-Poznań), Militaria Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego.. 355

Kultura i sztuka

Jan Jurkiewicz (Poznań), Tablice zamków inflanckich w dziełach Macieja Stryjkowskiego i Aleksandra Gwagnina.........................................375

Ingè Lukšaitè (Wilno), Prywatny księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655)

w Kiej danach........................................................399

Raimonda Ragausldené (Wilno), Litewski okres w życiu królewskiego muzyka XVI

wieku Walentego Bakfarka............................................415

Henadź Sahanowicz (Mińsk), Północna Białoruś w opisie Paula Oderborna z 1581

roku. ...............................................................429

Wykaz skrótów............................................................437


Produkty powiązane